شرایط مهم تمدید پروانه
شرایط مهم تمدید پروانه

کارگاه آموزشی خدمات مالیات مشاغل خودرویی

به اطلاع کلیه دفاتری که خدمات مالیات مشاغل خودرویی را انجام می دهند دعوت میشود ، روز چهارشنبه ساعت ۹ در سالن جلسات اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر در کارگاه آموزشی شرکت نمایند

این جلسه به منظور رفع مشکلات و بهبود روند خدمات برگزار می شود.

آدرس : بوشهر خ رییس

علی دلواری روبروی اداره پست

لیست دفاتر دعوت شده :

بوشهر کاکی ۷۲۱۵۱۰۱۵ طیبه قلندر
بوشهر کاکی ۷۲۱۵۱۰۶۴ علیرضا زارعی
بوشهر کاکی ۷۲۱۵۱۰۷۶ مرضیه فیاض پوریان
بوشهر کلمه ۷۲۱۵۱۰۳۵ سیدیعقوب بحرانی فرد
بوشهر آبپخش ۷۲۱۵۱۰۸۶ معصومه نگهبان
بوشهر آبپخش ۷۲۱۵۱۰۴۶ مهدی کشتکار
بوشهر آبدان ۷۲۱۵۱۰۷۱ جواد ابدونی
بوشهر اهرم ۷۲۱۵۱۰۱۴ قاسم زاهدی
بوشهر برازجان ۷۲۱۵۱۰۱۸ فاطمه هراز
بوشهر برازجان ۷۲۱۵۱۰۵۶ فاطمه فلامرز حقیقی
بوشهر برازجان ۷۲۱۵۱۰۷۰ میترا خلیلی
بوشهر برازجان ۷۲۱۵۱۰۸۲ حمیدرضا دهقان
بوشهر برازجان ۷۲۱۵۱۰۶۶ سیده زهره محمدی
بوشهر برازجان ۷۲۱۵۱۰۶۹ اعظم دریسی
بوشهر برازجان ۷۲۱۵۱۰۶۱ مهدی حیدری
بوشهر برازجان ۷۲۱۵۱۰۵۴ رقیه نیک بین
بوشهر برازجان ۷۲۱۵۱۰۵۰ علی اسمعیل پور
بوشهر برازجان ۷۲۱۵۱۰۰۵ محبوبه زیرراهی
بوشهر برازجان ۷۲۱۵۱۰۶۰ مریم دهقان کمارجی
بوشهر بردخون ۷۲۱۵۱۰۳۰ احمد جمالی نیا
بوشهر بندر گناوه ۷۲۱۵۱۰۵۵ حسین بویراتی
بوشهر بندر گناوه ۷۲۱۵۱۰۱۹ احسان فریدونی
بوشهر بندر گناوه ۷۲۱۵۱۰۶۳ مجتبی عباسپور
بوشهر بندر گناوه ۷۲۱۵۱۰۶۸ سیدیاسین موسوی
بوشهر بندر کنگان ۷۲۱۵۱۰۰۱ مریم عظیمی
بوشهر بندر کنگان ۷۲۱۵۱۰۷۸ روح اله رحمی زاده
بوشهر بندر کنگان ۷۲۱۵۱۰۷۵ حسین رضوان زاده
بوشهر بندر کنگان ۷۲۱۵۱۰۲۹ محمد ادرایش
بوشهر بندر دیر ۷۲۱۵۱۰۳۱ مهدی امینی
بوشهر بندر دیر ۷۲۱۵۱۰۴۷ بهروز حقیقت
بوشهر بندر دیلم ۱۰۱۵۱۵۰۵ هادی یوسفی
بوشهر بندر دیلم ۷۲۱۵۱۰۰۶ فاطمه گشتی
بوشهر بندر دیلم ۷۲۱۵۱۰۲۶ ایوب ترک زاده
بوشهر بندر دیلم ۷۲۱۵۱۰۶۵ صادق محمدطاهری آزاد
بوشهر بندر ریگ ۷۲۱۵۱۰۸۵ مالک محمودنژاد
بوشهر بندر ریگ ۷۲۱۵۱۰۵۲ حسین نورافشان
بوشهر بوشهر ۷۲۱۵۱۰۲۳ طاهره حیدری
بوشهر بوشهر ۷۲۱۵۱۰۲۰ زهرا حیدری
بوشهر بوشهر ۷۲۱۵۱۰۰۹ محبوبه رسولی
بوشهر بوشهر ۷۲۱۵۱۰۳۹ حسین عرب نیدی
بوشهر بوشهر ۷۲۱۵۱۰۲۲ عبدالرحیم سعادتمند
بوشهر بوشهر ۷۲۱۵۱۰۲۱ کاوه کریمیان
بوشهر بوشهر ۷۲۱۵۱۰۱۱ ارش برزگر
بوشهر بوشهر ۷۲۱۵۱۰۲۴ کاوه کریمیان
بوشهر بوشهر ۷۲۱۵۱۰۳۶ فاطمه حیاتی
بوشهر بوشهر ۷۲۱۵۱۰۵۳ آمنه شمس
بوشهر جم ۷۲۱۵۱۰۵۷ بنیامین اوستا
بوشهر خارک ۷۲۱۵۱۰۴۱ عبدالرحیم خردمندیان
بوشهر خورموج ۷۲۱۵۱۰۱۶ حسین فقیه
بوشهر خورموج ۷۲۱۵۱۰۴۳ زینب تیموری
بوشهر خورموج ۷۲۱۵۱۰۵۹ فاطمه اریافر
بوشهر دالکی ۷۲۱۵۱۰۶۷ پروین شبانی
بوشهر ریز ۷۲۱۵۱۰۳۴ سید عبدالحمید امامی پور
بوشهر سیراف ۷۲۱۵۱۰۲۸ غلامحسین حیدری
بوشهر عسلویه ۷۲۱۵۱۰۴۴ علی بحرینی
بوشهر نخل تقی ۷۲۱۵۱۰۱۰ احمد سلیمی

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی