کار بررسی کارگروه های منتخب دستگاه های برتر و دفاتر پیشخوان نمونه برای سومین همایش ملی دفاتر پیشخوان دولت آغاز گردید.

دبیر سومین همایش ملی دفاتر پیشخوان خدمات دولت گفت با تعیین شاخصهای ارزیابی کارگروههای استانی ، دستگاههای خدمات دهنده ، تشکلها و دفاتر شهری و روستائی کمیته های مربوطه در شورای سیاستگذاری همایش کار ارزیابی را در تعامل با بخشهای مختلف آغاز کرده اند.
علی فلاح در این خصوص گفت سعی شده در دو سطح کمی و کیفی عملکردها مورد ارزیابی قرار گیرد و مکانیزم ارزیابی به گونه ای خواهد بود که رای و نظر مخاطبین هر یک از گروه ها به صورت موردی بررسی می شود وی گفت از سه منتخب کشوری در هر یک از گروه ها با حضور مسئولین عالی رتبه کشور تقدیر خواهد شد.
وی در خصوص مشارکت دفاتر و دستگاهها گفت استقبال و هماهنگی خوبی وجود دارد ولی سالن همایش که امسال با حساسیتهای ویژه انتخاب شده ظرفیت محدودی دارد لذا ممکن است نتوانیم تمام متقاضیان را بپذیریم و به محض تکمیل ظرفیت سالن ثبت نام متوقف خواهد شد.
روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت

 

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …