کاهش استعلامات فرایند تمدید پروانه بهر ه برداری دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان

با  پیشنهاد انجمن صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان بوشهر،  استعلامات حسن انجام کار  از  ادارات طرف قرارداد درفرایند تمدید پروانه حذف گردید و کلیه ادارات استان  می بایست در صورت مشاهده هر گونه تخلف موضوع را قبل از اتمام  تاریخ پروانه  فعالیت دفتر به کار گروه دفاتر پیشخوان اعلام نماید.

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی

Devin White Jersey