به اطلاع دفاتر می رساند که در جلسه روز چهارشنبه فقط دفاتری که اسامی

 

 

مرضیه حیدری ۱
محبوبه رسولی ۲
علی بحرینی ۳
فاطمه هراز ۴
پروین شبانی ۵
محبوبه زیراهی ۶
فاطمه فلامرزحقیقی ۷
علی اسمعیل پور ۸
عبدالرسول نوروزی ۹
محمدادرایش ۱۰
محمدصمدی ۱۱
مهدی کشتکار ۱۲
ایوب ترکزاده ۱۳
حسین بهی مقدم ۱۴
نسرین کیامنش ۱۵
آمنه شمس ۱۶
حسین عرب نیدی ۱۷
فاطمه حیاتی ۱۸
ایرج دالکی ۱۹
مهدی حیدری ۲۰
رزمی زاده ۲۱
سلیمی ۲۲
فریدونی ۲۳
بویراتی ۲۴
تیموری ۲۵
امینی ۲۶
فاطمه گشتی ۲۷
حسین رضوان زاده ۲۸
عبدالرضا مرادی ۲۹
کریمیان ۳۰
منصوری ۳۱
شاهینی ۳۲
برزگر ۳۳
صادق طاهری ۳۴
سید علی حسین زاده ۳۵
فقیه ۳۶
حمید رضا دهقان ۳۷

بررسی نمایید

عضویت کانون کشوری پیشخوان دولت در کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات فراکسیون راهبردی مجلس

به گزارش روابط عمومی کانون ؛ کمیته فناوری فراکسیون مجلس شورای اسلامی با هدف برطرف …