به اطلاع دفاتر می رساند که در جلسه روز چهارشنبه فقط دفاتری که اسامی

 

 

مرضیه حیدری ۱
محبوبه رسولی ۲
علی بحرینی ۳
فاطمه هراز ۴
پروین شبانی ۵
محبوبه زیراهی ۶
فاطمه فلامرزحقیقی ۷
علی اسمعیل پور ۸
عبدالرسول نوروزی ۹
محمدادرایش ۱۰
محمدصمدی ۱۱
مهدی کشتکار ۱۲
ایوب ترکزاده ۱۳
حسین بهی مقدم ۱۴
نسرین کیامنش ۱۵
آمنه شمس ۱۶
حسین عرب نیدی ۱۷
فاطمه حیاتی ۱۸
ایرج دالکی ۱۹
مهدی حیدری ۲۰
رزمی زاده ۲۱
سلیمی ۲۲
فریدونی ۲۳
بویراتی ۲۴
تیموری ۲۵
امینی ۲۶
فاطمه گشتی ۲۷
حسین رضوان زاده ۲۸
عبدالرضا مرادی ۲۹
کریمیان ۳۰
منصوری ۳۱
شاهینی ۳۲
برزگر ۳۳
صادق طاهری ۳۴
سید علی حسین زاده ۳۵
فقیه ۳۶
حمید رضا دهقان ۳۷

بررسی نمایید

بر گزاری آزمون آشنایی با آیین نامه ایجاد و بهره بر داری دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان

در جهت سنجش میزان آشنایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان با آیین نامه ایجاد و …