منزلگه عشاق دل آگاه حسین است

بیراهه نرو ساده ترین راه حسین است

از مردم گمراه جهان راه مجویید

نزدیکترین راه به الله حسین است

تاسوعا و عاشورا ی و  حسینی تسلیت باد

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی

Devin White Jersey