غرق در هلهله عید شدیم

کهنه گی دور شد و شاد شدیم

بازی ابر و پرنده ،گذران زندگی

غافل از شنبم کوچ کرده به خاکها  شدیم

آسمان رنگ  سفیدی و سیاهی  بارید

همراه نقاشی ها مون همه مون خیس شدیم

رنگ های شهرمان ترکیب شد و سبزی نداشت

نمره بیست کلاسیم  پاک شد و  خاکی  شدیم

صدا ها ی خانه ها  سر خورد درون رود ها

سقف تنهایی من  رفت ،که با  گل و لای  یار  شدیم

اشکم هایم  ،آب برد تا  آن سر رود خانه ها

یه کسی خوابش پرید و ما دوباره ما شدیم

جمع شدن  دورو برم خوبی ها، رنگ آورد به شهر

در کمان رنگها  دیدم نوشته،  جمع زدیم و  بیست شدیم

بررسی نمایید

نحوه اعتراض به حذف یارانه نقدی

Devin White Jersey