این کارگران خواستار اجرای کامل مصوبه مجلس در خصوص حذف شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات بر اساس قانون کارهستند. همچنین تجمع کنندگان خواستار رسیدگی به تخلفات شرکت مخابرات در زمان دولتی بودن آن نیز هستند.

بر اساس این گزارش مجلس شورای اسلامی چندی پیش قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن دولت ملزم به انعقاد قرارداد با کارگران مخابرات روستایی و بیمه آنها می شود اما تاکنون این مصوبه اجرا نشده است.

بررسی نمایید

کاهش استعلامات فرایند تمدید پروانه بهر ه برداری دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان

با  پیشنهاد انجمن صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان بوشهر،  استعلامات حسن انجام کار  از  …